Intermezzo: de CVZ reacties gebundeld.

Als pauzenummer voor m’n vervolg op ‘De Generaal en haar voetsoldaten’ hier een overzicht van een aantal reacties op het CVZ rapport, met links en een selectie van hun belangrijkste argumenten. Zeg niet dat ik u nooit verwen! (Mocht u nog belangrijke bijdragen missen, laat het me weten, dan zet ik het er alsnog bij.

1) De in eerdere fases geconsulteerde hoogleraren psychiatrie, mede namens de NVvP:

– een gedegen analyse van de kostengroei ontbreekt.

– een deel van de groei is expliciet gevolg van beleid (o.a. groei Jeugd GGZ).

– de geïntroduceerde marktwerking heeft geleid tot a) nieuwe aanbieders en b) een sterke prikkel tot volumegroei, en dit gecombineerd met c) het gegeven dat er 10 jaar geleden nog relatief veel onbehandelde GGZ problematiek was en d) de hoge prevalentie wereldwijd van psychische stoornissen, samen met e) afnemend taboe op gebruik van GGZ, verklaart in elk geval een groot deel van de kostenstijging.

– tegenover elke euro uitgegeven aan GGZ zorg staan meerdere euro’s winst aan baten (productiewinst etc.).

– de door de stelselwijziging toegelaten nieuwe aanbieders in de tweede lijn hebben zich gericht op lichte problematiek die eerder daar niet werd behandeld, het Bestuurlijk Akkoord poogt dit op te lossen door de ‘Generalistische Basis GGZ’ te ontwikkelen. Deze stelselwijziging zal effectiever zijn in het beteugelen van kosten, zeker i.c.m. e-health, zelfhulp etc.

– Een dichotoom onderscheid tussen psyche en soma of tussen lichaam en geest is volledig achterhaald.

– Het delier wordt in meerdere settings multidisciplinair behandeld waarbij de psychiater in een deel van die settings wel degelijk hoofdbehandelaar is. Hetzelfde geldt voor dementie, waarbij tevens geldt dat de zorg binnen de Geneeskundige GGZ goedkoper is dan binnen de ziekenhuis-setting.

– Het doel van preventie is niet om klachten te behandelen, maar om ziekte te voorkomen. Er is sterk bewijs voor de effectiviteit van geïndiceerde preventie binnen de GGZ, die voor depressies bijvoorbeeld hoger ligt dan voor hart- en vaatziekten.

– Het Bestuurlijke Akkoord moet al gaan zorgen voor een verschuiving naar ambulant en naar behandeling en begeleiding van chronische aandoeningen zoals autisme binnen de ‘Generalistische Basis GGZ’. Verder doorschuiven naar de huisarts na één jaar doet de zorg voor deze groep zwaar tekort.

– Het is onverstandig om stoornissen uit te sluiten (zoals eerder de aanpassingsstoornis): dit levert alleen korte termijn winst op, maar de last loopt op en komt later als een boemerang terug.

– Er zijn meerdere voorstellen die de kwaliteit van zorg niet ten goede komen maar de administratieve lasten fors verhogen.

2) De LPGGZ:

– De onafhankelijkheid van het CVZ is ter discussie, want dit is een politiek rapport, gericht op inperken van de aanspraken

– Het rapport getuigt niet van solidariteit: somatische en psychische zorg dient gelijkwaardig gefaciliteerd te worden.

– Er ligt geen deugdelijk onderzoek ten grondslag aan het rapport, bijv. t.a.v. inkomenseffecten en toegankelijkheid van zorg.

– Het Bestuurlijk Akkoord wordt genegeerd.

– Medicalisering dient te worden tegengegaan, maar groepen uitsluiten van zorg werkt stigma fors in de hand.

– Maatschappelijke uitsluiting vanwege minder preventie of vroegtijdige behandeling geeft hogere kosten op langer termijn.

– Het lichaam-geest onderscheid is onterecht.

– Het rapport levert grote onrust op bij cliënten en hun naasten.

– De ‘winst’ in de g-ggz valt te behalen door het voorkomen van verspilling, effectievere zorg te richten op herstel en kwaliteit van leven, gepast gebruik

en transparante criteria voor behandelduur, verblijf en begeleiding in de richtlijnen en zorgstandaarden.

– NB de argumentatie van de LPGGZ wordt in hun bijlage nog eens flink onderbouwd.

3) De KNMG (met sinds kort een psychiater aan het stuur, hoera!)

Twee kernpunten:

– Het KNMG is ‘zeer bezorgd over de consistentie en de kwaliteit van het pakketbeheer en de visie van het CVZ op (on)gezondheid die uit het rapport spreekt.

– Het KNMG ziet een ongewenste vermenging van taken tussen het CVZ en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voorts:

– Het CVZ heeft in deel 1 van het rapport aangegeven dat ‘verkeerde prikkels’ de oorzaak zijn van de schijnbaar onbeheersbare GGZ-kosten, en niet een te ruime afbakening van het zorgpakket. Echter voorstellen om de verkeerde prikkels aan te pakken ontbreken in het rapport.

– In een interview met Zorgvisie betoogt CVZ-voorzitter Arnold Moerkamp dat de ophef op een groot misverstand berust. De KNMG is van mening dat juist verwacht mag worden dat CVZ met zorgvuldig onderzoek en zorgvuldige communicatie misverstanden wegneemt in plaats van veroorzaakt.

– In tegenstelling tot wat het CVZ in dit rapport beweert, bestaat er geen scherp onderscheid tussen klachten en stoornissen in de GGZ (in de somatische zorg evenmin), tussen wat somatisch en wat psychisch is, waar behandeling stopt en geïndiceerde preventie begint of wanneer een patiënt stabiel of instabiel is.

– Het is te voorspellen dat dit soort schijnbaar duidelijke afbakeningen in de praktijk van de spreekkamer tot grote problemen zullen leiden, alsmede tot substitutie van goedkopere door duurdere zorg.

– Het CVZ experimenteert met een wankele en riskante operationalisatie van zeer ingewikkelde concepten en afbakeningen, juist in een sector waar goede toegankelijkheid bij uitstek geborgd zou moeten worden vanwege de doorgaans grote beschermwaardigheid van de patiënten.

– Ordening van het zorgaanbod is geen taak van het CVZ.

– Er zijn eenvoudiger en zinvollere oplossingen voor doelmatiger inzet van professionals, zoals meer laten doen door de eerste lijn, mits die uitgerust wordt met de juiste professionals.

4) Het NIP:

– Het CvZ maakt in het rapport een te scherp onderscheid tussen klachten en stoornissen als criterium voor wat onder het ggz-pakket zou moeten vallen.

– Zonder preventie zullen veel mensen zeker stoornissen ontwikkelen.

– Alle stoornissen uit de DSM IV moeten onder het verzekerde pakket vallen.

– Het CvZ zou volgens het NIP meer de rol van de juiste, deskundige professional en van de beroepsgroepen moeten benadrukken als het gaat om de doelmatigheid én de kwaliteit van de ggz. Nu komt het CvZ met bureaucratische, inefficiënte ingrepen als machtigingen, toestemming vooraf en maximale behandelduur.

– Sommige zaken die in het rapport vermeld staan, zoals een maximale behandelduur van een jaar bij bepaalde ontwikkelingsstoornissen, zijn juist ronduit schadelijk.

5) De NVVP:

– In het rapport doet het CVZ een structuurvoorstel ten aanzien van de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ die het de vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen onmogelijk lijkt te maken nog langer psychotherapeutische zorg te verlenen aan hun patiënten die veelal kampen met complexe problematiek.

– De indeling van het CVZ leidt tot een groep patiënten die tussen de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ terecht komt. Dit leidt tot draaideurpatiënten en onnodige medicalisering. Er ontstaat een prikkel tot intramuralisering.

– Het voorstel van het CVZ behelst het ontzeggen van de entree van de vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen tot de gespecialiseerde GGZ.

– Het voorstel  van het CVZ gaat lijnrecht in tegen het Bestuurlijk Akkoord GGZ.

– In de eerste plaats moet duidelijker worden gedefinieerd wat de gespecialiseerde GGZ precies behelst.

– Klachten en stoornissen zijn niet hard van elkaar te onderscheiden. De argumentatie van het CVZ om toch dit onderscheid als basis te nemen, wordt dus nergens onderbouwd. Hetzelfde geldt voor het hanteren van de term “geneeskundig van aard” of “niet-geneeskundig van aard”.

– De NVVP signaleert dat er door de beleidsmakers naar willekeur ‘geshopt’ wordt binnen de DSM. De keuze voor de juiste zorg op de juiste plek moet in de eerste plaats in de spreekkamer worden gemaakt en niet door het schrappen van diagnoses.

– Wederom hanteert het CVZ halsstarrig een denklijn welke voorbij gaat aan de indeling van de DSM, welke slechts psychopathologie classificeert. Het CVZ doet patiënten die ‘scoren’ op deze zogenaamde V-codes – zoals slachtoffers van seksueel misbruik, verstoorde ouder-kind relaties, emotionele verwaarlozing van een kind – ernstig tekort met deze stelling name.

– Zou het CVZ hetzelfde beleid voeren zoals nu voorgesteld bij o.a. pervasieve ontwikkelingsstoornissen, als het chronische somatische ziekten betrof?

– In het advies neemt het CVZ een positieve en een negatieve lijst van interventies op. Deze lijst is opgesteld door het kenniscentrum van Zorgverzekeraars Nederland. Het is belangrijk dat het CVZ zich realiseert, dat Zorgverzekeraars Nederland deze lijst heeft opgesteld zonder ook maar eenmaal te overleggen met de professionals. Deze lijst is opgesteld door adviserend artsen en zorginkopers van zorgverzekeraars. Een dergelijke handelwijze zou in de somatische zorg volstrekt ondenkbaar zijn!

– Het CVZ noemt als enig motief tot dit advies de noodzaak tot het stoppen van de snelle kostenontwikkeling in de GGZ. Deze kostenontwikkeling is veroorzaakt door toetreding van de geneeskundige GGZ tot de Zvw in 2008 en het daarmee samenhangende open beleid in het toelaten van allerlei aanbieders. Er werden geen grenzen gesteld in soorten aanbieders en verlengde armen. Deze ontwikkeling zal niet gekeerd worden door de adviezen in dit rapport. De adviezen in het rapport bestrijden dit probleem namelijk niet. In het bestuurlijke akkoord zijn daarentegen ingrijpende afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen over onder andere beheerste groei en extramuralisering. De NVVP is van mening dat de uitwerking hiervan een  echte kans moet krijgen!

6) NVGzP, NVP en VGCt (de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie)

Van hun website: “NVGzP, NVP en VGCt vertegenwoordigen samen meer dan vijfduizend gz-psychologen en psychotherapeuten in de GGZ. Kern van de reactie is dat het CVZ zijn huiswerk over moet doen. Het rapport is ondoordacht, slecht onderbouwd en schadelijk voor kwetsbare patiëntengroepen. Het CVZ predikt evidence-based werken, maar de onderbouwing van hun eigen voorstellen is volkomen onder de maat. Doel van de CVZ-maatregelen is de kostenstijging in de GGZ terug te dringen. Wat echter volkomen ontbreekt is een analyse van de oorzaken van de kostenstijging. Ook wordt niet gekeken naar de maatschappelijke opbrengsten van de GGZ. Inperken van de GGZ-vergoeding zal leiden tot hoge maatschappelijke kosten door schooluitval, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en hogere medische consumptie. De keuzes die het CVZ maakt voor inperkingen van het pakket zijn willekeurig, niet in overeenstemming met de wetenschappelijke  stand van zaken en onverstandig. Bepaalde stoornissen, zoals enkelvoudige fobiën en seksuele stoornissen, worden zonder enige argumentatie uit het GGZ-pakket gegooid. Op de lijst van behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen ontbreken nieuwe, effectieve behandelvormen als schematherapie. Behandeling van stoornissen als autisme wordt zonder argumentatie beperkt tot één jaar. En door klachten zonder stoornissen uit te sluiten van GGZ-vergoeding kunnen bijv. misbruikte en verwaarloosde kinderen geen aanspraak meer maken op psychologische hulp.”

7) Update 4-2-2013: Inmiddels is er een officiële brief vanuit de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

In verband met tijd- en ruimtegebrek volgen er hier alleen links naar andere reacties van verenigingen, clubs, en individuen, die ik voor de geïnteresseerde van harte aanbeveel:

8) Nu ook de officiële reactie van GGZ Nederland.

NVP

Paul van Rooij, Directeur GGZ Nederland

Landelijke Oudervereniging Balans

Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

Alzheimer Nederland

Roel Verheul, bestuursvoorzitter De Viersprong.

Henk Kik, klinisch psycholoog en psychotherapeut (en ook regelmatig van de partij bij De GGZ Laat Zich Horen!)

Malou van Hintum (zelfstandig journalist en auteur van ‘Doe Eens Normaal’)

Ronald Mann, psychiater en oprichter MoleMann Mental Health en Zorglab.

Prof.dr. Claudi Bockting, adjunct-hoogleraar klinische psychologie RuG

Roxanne Vernimmen, psychiater en bestuurslid NVvP, op Radio 1

Advertenties

10 reacties op ‘Intermezzo: de CVZ reacties gebundeld.

  1. Malou van Hintum schreef:

    Alan! Jij slaapt ook NOOIT, he. Dank. Greeetzzzzz, Malou

    02-02-13 00:07 Groepsblog van De GGZ Laat Zich Horen On [DATE], “[NAME]” wrote:

    > Alan posted: “Als pauzenummer voor m’n vervolg op ‘De Generaal en haar > voetsoldaten’ hier een overzicht van een aantal reacties op het CVZ rapport, > met links en een selectie van hun belangrijkste argumenten. Zeg niet dat ik u > nooit verwen! (Mocht u nog belangrijke bijd” >

  2. Scherpe online polemiek. Goed voor een brede blik. Waar vinden vervolggesprekken plaats ? Polarisatie leidt niet zo maar tot gewenste en benodigde Paradigma-shift. Welke zorgprofessional wil met NVeH tafel organiseren / verbreden ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s